Graella d'anàlisi de Wikis

Link i títol
Tipus d’activitat
Aspectes pedagògics
Aspectes destacats a recordar
joanaraspallhttp://wikiant10agrup1.wikispaces.com/homehttp://wikiant10agrup4.wikispaces.com/http://ciclesuperior-spc.wikispaces.com i dins d’aquest http://ciclesuperior-spc.wikispaces.com/-Totes+les+not%C3%ADcies+s%C3%B3n+iguals%3F+Fem+la+nostra%21#La%20not%C3%ADcia
Què diuen els diaris?
Analitzar l'estructura,elllenguatgeque
utilitzenelsdiarisdigitals.
Inmiscuir els alumnes en la lectura dels diaris.